Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dân số và chất lượng cuộc sống

Cà Mau công tác dân số còn nhiều thách thức

     Đến đầu năm 2010, quy mô dân số Cà Mau ở ngưỡng gần 1207000 người. Tỉ lệ phát triển dân số giảm còn 1,24%, tỉ suất sinh giảm bình quân 0,5%o mỗi năm đã đưa Cà Mau đạt được mức sinh thay thế trước khi kết thúc Chiến lược Dân số Việt Nam giai […]... (Xem tiếp)

Truyền thông dân số ở vùng biển

     Ở các xã vùng biển, công tác truyền thông dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) gặp nhiều khó khăn. Quy mô dân số lớn cộng với sự biến động dân cư gây nhiều áp lực trong quản lý dân số. Đơn cử như thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời […]... (Xem tiếp)

Cà Mau công tác dân số còn nhiều thách thức

     Đến đầu năm 2010, quy mô dân số Cà Mau ở ngưỡng gần 1207000 người. Tỉ lệ phát triển dân số giảm còn 1,24%, tỉ suất sinh giảm bình quân 0,5%o mỗi năm đã đưa Cà Mau đạt được mức sinh thay thế trước khi kết thúc Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.... (Xem tiếp)

Truyền thông dân số ở vùng biển

     Ở các xã vùng biển, công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) gặp nhiều khó khăn. Quy mô dân số lớn cộng với sự biến động dân cư gây nhiều áp lực trong quản lý dân số. Đơn cử như thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có quy mô dân số cao nhất tỉnh Cà Mau, với trên 32.000 dân.... (Xem tiếp)