Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐÀI PT-TH CÀ MAU

 

BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI PT-TH CÀ MAU

 

 

 

 

Giám đốc-Tổng BT:

Đỗ Kiến Quốc

ĐT: 0290.3829434 
DĐ: 0913.986656

 

 

 

P.Giám đốc Tài chính:

Lê Thanh Giản

ĐT:0290.3591431
DĐ:0903.938608

 

 

 

 

 

 

 

Để lại nhận xét