Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Đã đăng vào 12 Th7, 2018 lúc 13:26

Sáng 12/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho khoảng 450 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm chiến lược”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do đó, các đại biểu tham gia hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 03 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật.

Sau hội nghị, các đại biểu tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét