Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019

Đã đăng vào 23 Th9, 2019 lúc 15:27

Sáng 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong 4 ngày (từ ngày 23 – 26/9), các chức sắc tôn giáo được giới thiệu 5 chuyên đề, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo; Đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho các vị chức sắc tôn giáo về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đặc biệt là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển, kinh tế – xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét