Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống diễn biến hòa hình

Đã đăng vào 14 Th6, 2019 lúc 14:02

Ngày 13/6, huyện Trần Văn Thời tổ chức hội nghị nói chuyện Chuyên đề về đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và an ninh mạng dành cho lãnh đạo các ban, ngành huyện và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nêu lên một số điểm đáng lưu ý về tình hình hoạt động và nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua; Dự báo tình hình trong nước thời gian tới và định hướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới và một số vấn đề về an ninh mạng.

Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, ổn định chính trị xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

CTV: Anh Quốc

Để lại nhận xét