Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đã đăng vào 19 Th10, 2018 lúc 15:05

Ngày 18/10, Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả 5 năm (2013 – 2018) hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cùng thời gian trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt ở các Đảng bộ trực thuộc.

Trên cơ sở tiếp thu những nội dung của Hội nghị Trung ương 8, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng; giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8.

Công an tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trương ương Đảng khóa XII, cho cán bộ chủ chốt trong lực lượng Công an tỉnh vào ngày 18/10.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên chủ chốt của các đơn vị trong tỉnh nắm vững; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, vận dụng một cách sáng tạo các quan điểm, chủ trương trên vào thực tiễn công tác, chiến đấu./.

Nhóm PV Thời sự

Để lại nhận xét