Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nhất quán từ tỉnh đến huyện

Đã đăng vào 6 Th7, 2022 lúc 9:09

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, 06 tháng đầu năm 2022, tỉnh Cà Mau đã tiết kiệm gần 180 tỷ đồng trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán ngân sách.

Việc thực hiện tiết kiệm trong lĩnh vực này, được tiến hành ngay từ khâu lập, phân bổ và giao dự toán. Bên cạnh đó, còn tiết kiệm được hơn 18 tỷ 300 triệu đồng từ việc hạn chế tối đa các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, tiếp khách, lễ hội, lễ kỷ niệm. Riêng hoạt động quản lý sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiết kiệm hơn 5,4 tỷ đồng và gần 380 triệu đồng từ hoạt động quản lý sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế.

Kết quả này, thể hiện việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nhất quán từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Qua đó, góp phần vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PV: Nguyễn Đào

Để lại nhận xét