Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Đã đăng vào 4 Th7, 2019 lúc 14:52

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp là một số mục tiêu trong kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Theo đó, phấn đấu ưu tiên tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt các chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng thấp gồm: Tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý, tính năng động, chi phí không chính thức. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp ít nhất 20% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tỉnh ở cấp độ 4, hoàn thành trước tháng 12/2020. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh thanh toán điện tử.

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường công tác hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét