Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội nghị chuyên đề Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật

Đã đăng vào 20 Th12, 2018 lúc 15:16

Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau hội nghị chuyên đề về “Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, Giáo sư, tiến sĩ, đại tá Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trình bày những định hướng thực tiễn của lý luận văn học nghệ thuật; nhận định thực trạng, biến đổi của lý luận văn học nghệ thuật trong thời kỳ hiện nay; nhận diện những nhân tố tác động đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế cùng sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Mác-xít, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về văn học nghệ thuật; xác định một cách khoa học, khách quan vai trò của tư tưởng và quan điểm đó đối với việc xây dựng lý luận văn nghệ ở Việt Nam cùng với tiếp thu có chọn lọc và phát triển tư duy lý luận văn nghệ truyền thống trong lịch sử dân tộc.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo tuyên giáo, văn hóa và giới văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau quán triệt sâu sắc hơn về những định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn sáng tác; đồng thời có giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng và phát triển lý luận văn nghệ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét